Zakładanie spółek

Marzec 10, 2009

Oferujemy kompleksową pomoc w przeprowadzeniu szybkiej i skutecznej rejestracji spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym:

* spółki jawnej,
* komandytowej,
* spółki komandytowo – akcyjnej,
* spółki partnerskiej,
* spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
* spółki akcyjnej.

Zakres podejmowanych przez nas czynnosci obejmuje w szczególności opracowanie projektu umowy spółki oraz konsultacje projektu ze wspólnikami, podpisanie z udziałem wspólników umowy spółki w kancelarii notarialnej, przygotowanie i złożenie kompletu dokumentów rejestracyjnych do rejestru przedsiębiorców KRS, odbiór w imieniu Klienta postanowienia o wpisie do rejestru i odpisow z KRS. Służymy również pomocą w czynnościach związanych z otwarciem rachunku bankowego nowoutworzonej spółki oraz uzyskaniem numerów REGON i NIP.

Reklamy

Rejestracje zmian w KRS

Marzec 10, 2009

Opracowujemy projekty wszelkich zmian dokumentów założycielskich spółek oraz pomagamy zarejestrować wprowadzone zmiany w KRS, w szczególności dotyczące firmy spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, rozszerzenia przedmiotu działalności, zmian osobowych w składach Zarządów i Rad Nadzorczych, jak również innych zmian wymagających ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Służymy również pomocą w przeprowadzeniu procedury przerejestrowania nieaktywnych spółek prawa handlowego z dotychczasowego rejestru handlowego oraz innych podmiotów i organizacji, które nie dopełniły obowiązku przerejestrowania z dotychczasowych rejestrów do Krajowego Rejestru Sądowego. Opracowujemy projekty zmian umów i statutów spółek w zakresie wymaganym przez aktualne przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Kupno i sprzedaż spółek

Marzec 10, 2009

Prowadzimy kompleksową obsługę związaną z przygotowaniem i zawarciem bezpiecznych transakcji zbycia udziałów w spółkach. Przygotowujemy i składamy do rejestru własciwe wnioski aktualizujące dane wspólników w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Likwidacje spółek i wykreślenia z KRS

Marzec 10, 2009

Służymy pomocą w przygotowaniu i przeprowadzeniu likwidacji spółek i przeprowadzeniu procedury związanej z wykreśleniem spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.
Przygotowujemy projekty niezbędnych uchwał m.in. w przedmiocie otwarcia likwidacji i powołania likwidatorów, sporządzamy i składamy wnioski o wpis otwarcia likwidacji w KRS, zamieszczamy ogłoszenia o likwidacji podmiotu oraz służymy pomocą w opracowaniu dokumentacji z prowadzonej likwidacji. Po ukończeniu likwidacji składamy wniosek o wykreslenie podmiotu z rejestru oraz odbieramy postanowienie o wykreśleniu. Następnie przeprowadzamy pozostałe czynności wymagane do zakończenia działalności spółki.

Hello world!

Marzec 10, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!